Home other K Samridhi Kasko Samridhi Proceedings Report

K Samridhi Kasko Samridhi Proceedings Report

नेपालको २०७४ सालको चुनाव आर्थिक मुद्दामा लर्ियो। सबै राजनीर्िक दलहरुले आर्थिक वृद्धि र र्वकासका कुराहरु अर्ि सारे। समृद्धिको मुद्दा र्लएरै वाम गठबन्धनले चुनाव र्जिे। समृद्धिको कुरा धेरै गररयो िर समृद्धिको पररभाषा र समृद्धिको मुल्याङ्कनको र्वषयमा स्पष्टिा भएको आभाष हुँदैन। यही र्वषयहरुमा केद्धिि भएर #neftalk मा अर्थिक र्वकासका चुनौर्िहरु, गनि सर्कने कुराहरु र साच्चै नै समृद्धििर्ि दौर्िने छलर्लहरु अर्ि साररने छन्।

Download Report